1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu herního času v hernách Victory simulator provozované Hornfels s.r.o. IČ: 27459284 se sídlem v Příbrami, Špitálská 331, 26101 (dále jen „Provozovatel“) v jeho hernách se závodními simulátory (dále jen „herní čas“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si rezervuje a koupí herní čas prodávaný Provozovatelem (dále jen „Zákazník“), jako smluvních stran tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2 Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách: Victory simulator, Špitálská 331, 26101 Příbram (dále jen „herny“).

1.3 „Poukazem“ se rozumí rezervovaný a zakoupený čas pro hraní na závodním simulátoru, je vždy označen unikátním kódem.

1.4 „Závodní simulátor“ se rozumí typ zařízení, který je využíván pro realizaci zážitku.

1.5 „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz herny, Personál je oblečen v tričku s označením Provozovatele.

1.6 Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupeného herního času souhlasí Zákazník s těmito VOP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.7 Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.victorysim.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

1.8 Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.9 Zákazník zakoupením Poukazu souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli, zejména telefonní číslo či e-mailová adresa, budou zpracovány Provozovatelem. Zákazník dává tímto Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v jejich platném znění.

1.10 Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.

1.11 Provozovatel dbá při zpracování osobních údajů Zákazníka, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Provozovatel také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

  1. Dárkové poukazy

2.1 Provozovatel prodává dárkové poukazy (dále jen „Poukazy“) na herní čas výhradně do jím provozovaných heren.

2.2 Poukazy na herní čas je možné zakoupit na serveru www.victorysim.cz

2.3 Platnost Zákazníkem zakoupeného Poukazu se řídí dalšími podmínkami uvedenými přímo na Poukazu, které jsou pro Zákazníka závazné. Omezení se vztahuje zejména na údaj o termínu, herně a dny v týdnu. Termín platnosti uvedený na Poukazu se vztahuje na nejpozdější datum, na něž lze Poukaz využít. Poukaz nelze využít na herní čas, který se koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukazu. Termín platnosti poukazu nelze prodloužit.

2.4 Platný ceník Poukazů je Zákazník oprávněn vyžádat si na emailové adrese: info@victorysim.cz. Ceník je Zákazníkovi k dispozici také na adrese: www.victorysim.cz

2.5 Platnost dárkového poukazu je 180 dní od doby zakoupení.

2.6 Dárkový poukaz bude Zákazníkovi doručeno do 24 hodin od nákupu na uvedenou emailovou adresu

2.7 Pro uplatnění Poukazu je nutno s předstihem zarezervovat termín herního času telefonicky, nebo emailem info@victorysim.cz

  1. Herna závodních simulátorů (herní čas)

3.1 Zákazník se při příchodu do herny prokáže svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a obsluha herny mu na základě toho přidělí závodní simulátor pro Zákazníkem zaplacený herní čas.

3.2 Zákazník je povinen se před vstupem do jednotky Závodního simulátoru seznámit a podepsat prohlášení o zodpovědnosti. Osoby mladší 15ti let musí mít tento formulář podepsaný od odpovědné dospělé osoby (18+) nebo zákonného zástupce.

3.3 Pro vstup do Závodního simulátoru pro osoby mladší 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.

3.4 Zakoupením Poukazu Zákazník souhlasí s dodržováním pravidel herny po celou dobu pobytu v prostorách herny. Zákazník má možnost se s pravidly seznámit prostřednictvím jejich tištěné verze umístěné v prostorách herny

  1. Storna a reklamace

4.1 Právo na storno Poukazu je možné uplatnit bez udání důvodu do 14ti dnů od zakoupení Poukazu e-mailem na info@victorysim.cz, nebo telefonicky na tel. 731185933.

4.2 Provozovatel má právo na storno rezervovaného Herního času kdykoliv před začátkem termínu.

4.3 Pokud dojde ke zrušení Herního času ze strany provozovatele, Zákazníkovi je nabídnut alternativní termín, nebo vrácena plná částka za takto zrušený herní čas. Peníze budou vráceny stejnou metodou, jakou bylo zaplaceno zákazníkem.

4.4 V žádosti o storno Poukazu je potřebné uvést číslo Poukazu.

4.5 Peníze za storno Poukazu zakoupeného přes internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

4.6 Pokud při procesu koupě Poukazu došlo k odepsání částky za koupi Poukazu z účtu Zákazníka, ale nebyl zaslán potvrzující e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí Zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla.

4.7 Reklamaci na poskytnutou službu, tj. Herní čas, je možné uplatnit pouze u managera herny, ve které se koná, resp. se konal příslušný herní čas.

4.8 Je na úvaze managera herny rozhodnout, zda je taková reklamace odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu. Uzná-li manager herny reklamaci za odůvodněnou, poskytne dle svého uvážení zákazníkovi náhradu ve formě volného herního času anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupený a reklamovaný Herní čas. Peníze za herní čas se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

  1. Závěrečná ustanovení

4.1 Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

4.2 Provozovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit s tím, že změna je platná a účinná ode dne zveřejnění VOP, které obsahují danou změnu.

  1. Účinnost

5.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2018.